Algemene gegevens en bestuur
Stichting Samen voor het Leven
Pastoor Rabouplein 5
6564 BP Heilig Landstichting

M: 06-2004 6391

E: info@samenvoorhetleven.nl

www.samenvoorhetleven.nl

IBAN NL87 SNSB 0339 8430 39
KvK 80730183
RSIN / fiscaal nummer: 861777827Bestuursleden:
Mw. J. Higgins (voorzitter)
Mw. mr. M.M.C.M. Hussem (secretaris / penningmeester)

Beloningsbeleid:
Stichting Samen voor het Leven heeft een bestuur, een team van verantwoordelijken en een groep vrijwilligers die zich nagenoeg allen belangeloos inzetten voor de stichting.

De bestuurders en de vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting slechts vergoeding van eventuele onkosten. De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

Financiële verantwoording:
De Stichting is opgericht op 28 oktober 2020. Het eerste boekjaar van de Stichting eindigde op 31 december 2021. Na opmaken, vaststellen en ondertekenen van de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting, zal hier op de website de financiële verantwoording te raadplegen zijn.

Beleidsplan:
Het beleidsplan kunt u hier inzien.